Кафиcма девятнадцатая

Кафисма девятнадцатая

Аллилу́иа, 134

1Хвали́те и́мя Господне, хвали́те, раби́ Господа, 2стоя́щии во хра́ме Господни, во дво́рех до́му Бога на́шего. 3Хвали́те Господа, я́ко Благ Господь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: 4я́ко Иа́кова избра́ Себе Господь, Изра́иля в достоя́ние Себе. 5Яко аз позна́х, я́ко Ве́лий Господь, и Господь наш над всеми боги. 6Вся, ели́ка восхоте́ Господь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. 7Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Своих. 8Иже порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. 9Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ тебе, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ его. 10Иже порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари кре́пки: 11Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, 12и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. 13Господи, и́мя Твое в век, и па́мять Твоя в род и род: 14я́ко суди́ти и́мать Господь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. 15Идоли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 16Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, 17у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. 18Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси́ наде́ющиися на ня́. 19До́ме Изра́илев, благослови́те Господа, до́ме Ааро́нь, благослови́те Господа, до́ме Леви́ин, благослови́те Господа. 20Боя́щиися Господа, благослови́те Господа. 21Благослове́н Господь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилу́иа, 135

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, яко в век ми́лость Его́. 2Испове́дайтеся Богу бого́в, яко в век ми́лость Его́. 3Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, яко в век ми́лость Его́. 4Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, яко в век ми́лость Его́. 5Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, яко в век милость Его́. 6Утверди́вшему зе́млю на вода́х, яко в век ми́лость Его. 7Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, яко в век ми́лость Его. 8Со́лнце во область дне́, яко в век ми́лость Его. 9Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, яко в век ми́лость Его́. 10Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его, яко в век ми́лость Его́, 11и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, яко в век ми́лость Его́. 12Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, яко в век ми́лость Его́. 13Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. 14И прове́дшему Изра́иля посреде́ его́, яко в век ми́лость Его. 15И истря́сшему фарао́на и си́лу его в мо́ре Чермно́е, яко в век ми́лость Его́. 16Прове́дшему лю́ди Своя в пусты́ни, яко в век ми́лость Его. 17Порази́вшему цари́ ве́лия, яко в век ми́лость Его́, 18и уби́вшему цари́ крепкия, яко в век ми́лость Его́: 19Сио́на, царя́ Аморре́йска, яко в век ми́лость Его́, 20и Ога, царя́ Васа́нска, яко в век ми́лость Его́. 21И да́вшему зе́млю их достоя́ние, яко в век ми́лость Его. 22Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, яко в век ми́лость Его́. 23Яко во смире́нии на́шем помяну́ ны Господь, яко в век ми́лость Его́. 24И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. 25Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, яко в век ми́лость Его. 26Испове́дайтеся Богу Небесному, яко в век ми́лость Его́.

Давиду Иереми́ем, 136

1На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. 2На ве́рбиих посреде́ его́ обе́сихом орга́ны на́шя. 3Яко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. 4Ка́ко воспое́м песнь Господню на земли́ чужде́й? 5Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. 6Прильпни́ язык мой горта́ни моему́, аще не помяну́ тебе́, аще не предложу́ Иерусали́ма, яко в нача́ле весе́лия моего́. 7Помяни́, Господи, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. 8Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н, и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. 9Блаже́н, и́же и́мет и разбиет младе́нцы твоя о ка́мень.

Слава:

Псалом Давиду, Агге́а и Заха́рии, 137

1Испове́мся Тебе, Господи, всем се́рдцем мои́м, и пред Ангелы воспою́ Тебе, яко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. 2Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и истине Твое́й, яко возвели́чил еси́ над всем имя Твое́ святое́. 3Во́ньже аще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. 4Да испове́дятся Тебе, Господи, вси ца́рие зе́мстии, яко услы́шаша вся глаго́лы уст Тво́их, 5и да воспою́т в путе́х Господних, яко ве́лия сла́ва Господня, 6яко Высо́к Господь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. 7Аще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ ру́ку Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. 8Господь возда́ст за мя. Господи, ми́лость Твоя во век, дел руку́ Твоею не пре́зри.

В конец Давиду, псалом Заха́риин, в разсе́янии, 138

1Господи, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое и воста́ние мое. 2Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя издале́ча: 3стезю́ мою́ и у́же мое Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя прови́дел еси́. 4Яко несть льсти в язы́це мое́м: се, Господи, Ты позна́л еси́. 5Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою. 6Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему. 7Ка́мо пойду́ от Духа Твоего́? И от лица́ Твоего ка́мо бежу́? 8Аще взы́ду на не́бо — Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад — та́мо еси́. 9Аще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря — 10и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя. 11И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сладости моей? 12Яко тма не по мрачи́тся от Тебе́, и нощь, яко день, просвети́тся, яко тма ея́, та́ко и свет ея. 13Яко Ты созда́л еси́ утро́бы моя, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. 14Испове́мся Тебе, яко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя, и душа́ моя́ зна́ет зело́. 15Не утаи́ся кость моя от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. 16Несоде́ланное мое ви́десте о́чи Твои, и в кни́зе Твоей вси напи́шутся, во днех сози́ждутся, и никто́же в них. 17Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои, Боже, зело́ утверди́шася влады́чествия их. 18Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще́ есмь с Тобо́ю. 19Аще избие́ши гре́шники, Боже, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́. 20Яко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя. 21Не ненави́дящыя ли Тя, Господи, возненави́дех, и о вразех Твоих иста́ях? 22Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. 23Искуси́ мя, Боже, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя, и разуме́й стези́ моя: 24и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен.

В конец, псалом Давиду, 139

1Изми́ мя, Господи, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, 2и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, 3изостри́ша язы́к свой, яко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. 4Сохрани́ мя, Господи, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. 5Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. 6При стези́ собла́зны положиша ми. 7Рех Господеви: Бог мой еси́ Ты, внуши́, Господи, глас моле́ния моего́! 8Господи, Господи, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. 9Не преда́ждь мене́, Господи, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене, да не когда́ вознесу́тся. 10Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. 11Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. 12Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна злая уловя́т во истле́ние. 13Позна́х, я́ко сотвори́т Господь суд ни́щым и месть убо́гим. 14Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Слава:

Псалом Давиду, 140

1Господи, воззва́х к Тебе, услыши́ мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. 2Да испра́вится моли́тва моя, яко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю — же́ртва вече́рняя. 3Положи́, Господи, хране́ние усто́м моим, и дверь огражде́ния о устна́х моих. 4Не уклони́ се́рдце мое в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. 5Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, яко еще́ и моли́тва моя во благоволе́ниих их. 6Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои, я́ко возмого́ша. 7Яко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. 8Яко к Тебе, Господи, Господи, о́чи мои: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою. 9Сохрани́ мя от се́ти, юже соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. 10Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

1Ра́зума Давиду, внегда́ быти ему в верте́пе моля́щемуся, 141

2Гла́сом моим ко Господу воззва́х, гла́сом моим ко Господу помоли́хся. 3Пролию́ пред Ним моле́ние мое, печа́ль мою пред Ним возвещу́. 4Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. 5Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. 6Воззва́х к Тебе, Господи, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя еси́ на земли́ живы́х. 7Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. 8Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Псалом Давиду, егда́ гоня́ше его Авессало́м, сын его, 142

1Господи, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: 2и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, яко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. 3Яко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, яко ме́ртвыя века. 4И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. 5Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твоею поуча́хся. 6Возде́х к Тебе ру́це мои, душа́ моя, яко земля́ безво́дная Тебе. 7Ско́ро услы́ши мя, Господи, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица Твоего от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. 8Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, яко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Господи, путь, во́ньже пойду́, яко к Тебе взях ду́шу мою. 9Изми́ мя от враг мои́х, Господи, к Тебе прибего́х. 10Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, яко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 11Имене Твоего ра́ди, Господи, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. 12И ми́лостию Твоею потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ моей, яко аз раб Твой есмь.

Слава:

По 19-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 7-й:

Благодаря́, сла́влю Тя, Бо́же мой, яко всем дал еси́ гре́шником покая́ние. Спа́се, не посрами́ мене́, егда́ прии́деши суди́ти миру всему, сра́мная дела́ сотво́ршаго.

Слава: Безме́рная Тебе прегреши́в и безме́рных мучений ожида́ю, Боже мой, уще́дрив, спаси́ мя.

И ныне: Ко мно́жеству ми́лости Твоея ны́не прибега́ю: разреши́ вери́ги, Богоро́дице, согреше́ний моих.

Господи, помилуй. (40)

Молитва

Влады́ко Христе Боже, Иже страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Твоими я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, много Тебе прегреши́вшему, сле́зы умиления, сраствори́ моему телу от обоня́ния животворя́щаго Тела Твоего, и наслади́ ду́шу мою Твоею Честно́ю Кро́вию от горести, е́юже мя сопроти́вник напои́. Возвы́си мой ум к Тебе, до́лу привле́кшийся, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему насле́дию. Омрачи́хся умом в житейских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе в болезни, не могу согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе любве. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе, Сокровище благих, да́руй мне покая́ние всеце́лое, и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое, да́руй мне благодать Твою, и обнови́ во мне зра́ки Твоего образа. Оста́вих Тя, не оста́ви мене, изы́ди на взыска́ние мое, возведи́ к па́жити Твоей, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего стада, воспита́й мя с ними от зла́ка Боже́ственных Твоих Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь.