Кафиcма шестнадцатая

Кафисма шестнадцатая

Псалом Давиду, 109

1Рече́ Господь Го́сподеви моему: седи́ одесну́ю Мене, до́ндеже положу́ враги́ Твоя подно́жие ног Твоих. 2Жезл си́лы по́слет Ти Господь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твоих. 3С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея, во све́тлостех святы́х Твоих, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. 4Кля́тся Господь и не раска́ется: Ты иере́й во век по чи́ну Мелхиседе́кову. 5Господь одесну́ю Тебе сокруши́л есть в день гне́ва Своего цари́. 6Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. 7От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

Аллилу́иа, 110

1Испове́мся Тебе, Господи, всем се́рдцем мои́м, в сове́те пра́вых и со́нме. 2Ве́лия дела́ Господня, изы́скана во всех во́лях Его. 3Испове́дание и великоле́пие де́ло Его, и пра́вда Его пребыва́ет в век века. 4Па́мять сотвори́л есть чуде́с Своих, Милостив и Щедр Господь. 5Пи́щу даде́ боя́щымся Его, помяне́т в век заве́т Свой. 6Кре́пость дел Своих возвести́ лю́дем Своим, да́ти им достоя́ние язы́к. 7Дела́ рук Его и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его, 8утверже́ны в век века, сотворе́ны во и́стине и правоте́. 9Избавле́ние посла́ лю́дем Своим: запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его. 10Нача́ло прему́дрости страх Господень, разум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его пребыва́ет в век века.

Аллилу́иа, псалом 111

1Блаже́н муж, боя́йся Господа, в за́поведех Его восхо́щет зело́. 2Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его, род пра́вых благослови́тся: 3сла́ва и бога́тство в дому́ его, и пра́вда его пребыва́ет в век века. 4Возсия́ во тме свет пра́вым, ми́лостив и щедр и пра́веден. 5Благ муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в век не подви́жится. 6В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. 7От слу́ха зла не убои́тся, 8гото́во се́рдце его упова́ти на Господа. Утверди́ся се́рдце его, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. 9Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда его пребыва́ет во век века, рог его вознесе́тся в сла́ве. 10Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет. Жела́ние гре́шника поги́бнет.

Слава:

Аллилу́иа, 112

1Хвали́те, о́троцы, Господа, хвали́те и́мя Господне. 2Бу́ди и́мя Господне благослове́но отны́не и до ве́ка. 3От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Господне. 4Высо́к над все́ми язы́ки Господь: над небесы́ сла́ва Его. 5Кто я́ко Господь Бог наш? На высо́ких живы́й, 6и на смире́нныя призира́яй на небеси́ и на земли́, 7воздвиза́яй от земли́ ни́ща, и от гно́ища возвыша́яй убо́га, 8посади́ти его с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х; 9вселя́я непло́довь в дом, ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

Аллилу́иа, 113

1Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, 2бысть Иуде́а святы́ня Его, Изра́иль о́бласть Его. 3Мо́ре ви́де и побеже́, Иорда́н возврати́ся вспять, 4го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми, яко а́гнцы о́вчии. 5Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебе́, Иорда́не, яко возврати́лся еси́ вспять? 6Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? 7От лица́ Господня подви́жеся земля́, от лица́ Бога Иа́ковля, 8обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. 9Не нам, Господи, не нам, но име́ни Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. 10Да не когда́ реку́т язы́цы: где есть Бог их? 11Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́. 12Идоли язы́к сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 13Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, 14уши и́мут, и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, 15ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не возглася́т горта́нем свои́м. 16Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 17Дом Изра́илев упова́ на Господа: Помо́щник и Защи́титель им есть. 18Дом Ааро́нь упова́ на Господа: Помо́щник и Защи́титель им есть. 19Боя́щиися Господа упова́ша на Господа: Помо́щник и Защи́титель им есть. 20Господь помяну́в ны благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л есть дом Ааро́нь, 21благослови́л есть боя́щыяся Господа, ма́лыя с вели́кими. 22Да приложи́т Господь на вы, на вы и на сы́ны ва́шя. 23Благослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. 24Небо небесе́ Господеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. 25Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Господи, ниже́ вси низходя́щии во ад, 26но мы, живи́и, благослови́м Господа от ны́не и до века.

Аллилу́иа, 114

1Возлюби́х, яко услы́шит Господь глас моле́ния моего́, 2яко приклони́ у́хо Свое мне, и во дни́ моя призову́. 3Объяша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и имя Госпо́дне призва́х: 4о, Господи, изба́ви ду́шу мою. Ми́лостив Господь и Пра́веден, и Бог наш ми́лует. 5Храня́й младе́нцы Господь: смири́хся, и спасе́ мя. 6Обрати́ся, душе́ моя, в поко́й твой, яко Господь благоде́йствова тя. 7Яко изъят ду́шу мою от сме́рти, о́чи мои от слез и но́зе мои от поползнове́ния. 8Благоугожду́ пред Господем во стране́ живы́х.

Слава:

Аллилу́иа, 115

1Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. 2Аз же рех во изступле́нии моем: всяк челове́к ложь. 3Что возда́м Господеви о всех, яже воздаде́ ми? 4Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Господне призову́, 5моли́твы моя Господеви возда́м пред все́ми людьми́ Его. 6Честна́ пред Господем смерть преподо́бных Его. 7О, Господи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея; растерза́л еси́ у́зы моя. 8Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Господне призову́. 9Моли́твы моя Господеви возда́м пред все́ми людьми́ Его, 10во дво́рех до́му Господня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

Аллилу́иа, 116

1Хвали́те Господа, вси язы́цы, похвали́те Его, вси лю́дие, 2яко утверди́ся милость Его на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Аллилу́иа, 117

1Испове́дайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его. 2Да рече́т у́бо дом Изра́илев: яко Благ, яко в век ми́лость Его. 3Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: яко Благ, яко в век ми́лость Его. 4Да реку́т у́бо вси боя́щиися Господа: яко Благ, яко в век ми́лость Его. 5От ско́рби призва́х Господа, и услы́ша мя в простра́нство. 6Господь мне Помо́щник, и не убоюся, что сотвори́т мне челове́к. 7Господь мне Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. 8Бла́го есть наде́ятися на Господа, не́жели наде́ятися на челове́ка. 9Благо есть упова́ти на Господа, не́жели упова́ти на кня́зи. 10Вси язы́цы обыдо́ша мя, и и́менем Господним противля́хся им, 11обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Господним противля́хся им, 12обыдо́ша мя, яко пче́лы сот, и разгоре́шася, яко огнь в те́рнии, и и́менем Господним противля́хся им. 13Отринове́н преврати́хся па́сти, и Господь прия́т мя. 14Кре́пость моя и пе́ние мое Господь, и бысть ми во спасе́ние. 15Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных: десни́ца Господня сотвори́ силу, 16десни́ца Господня вознесе́ мя, десни́ца Господня сотвори́ си́лу. 17Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Господня. 18Наказу́я наказа́ мя Господь, сме́рти же не предаде́ мя. 19Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед в ня испове́мся Господеви. 20Сия́ врата́ Господня, пра́веднии вни́дут в ня. 21Испове́мся Тебе, яко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. 22Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла: 23от Господа бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 24Сей день, его́же сотвори́ Господь, возра́дуемся и возвесели́мся вонь. 25О Господи, спаси́ же, о Господи, поспеши́ же. 26Благослове́н грядый во имя Господне, благослови́хом вы из до́му Господня. 27Бог Господь, и яви́ся нам: соста́вите праздник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. 28Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе, Бог мой еси́ Ты, и вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе, яко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. 29Испове́дайтеся Господеви, яко Благ, яко в век ми́лость Его.

Слава:

По 16-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 1-й:

Ин мир тебе, душе́, ожидает, и Судия́ хо́щет твоя обличи́ти та́йная и лю́тая. Не пребу́ди у́бо в здешних, но предвари́ вопию́щи Судии́: Боже, очи́сти мя и спаси мя.

Слава: Яко прегреше́ньми мно́гими и я́звами безме́рными облежи́мь есмь, Спа́се, согреша́яй, молю Твое благоутро́бие, Христе́: Врачу́ неду́гующих, посети́, и исцели́, и спаси мя.

И ныне: Душе́ моя, что неради́во живе́ши леня́щися? Что не пече́шися о злых, и́же соде́яла еси́ в житии́? Потщи́ся испра́витися, прежде даже дверь не заключи́т тебе Господь. Богоро́дице притецы́, припади́ и возопи́й: упова́ние ненаде́емых, спаси мя, много к Тебе прегреши́вша, Влады́чице Пречи́стая.

Господи, помилуй. (40)

Молитва

Го́споди Святы́й, в Вышних живый, и всеви́дящим Твоим о́ком призира́яй на всю тварь, Тебе приклоня́ем вы́ю души́ и телесе́, и Тебе мо́лимся, Святы́й святы́х: простри́ ру́ку Твою неви́димую от свята́го жили́ща Твоего, и благослови́ вся ны, и прости́ нам всякое согрешение, во́льное же и нево́льное, словом или́ делом. Да́руй нам, Го́споди, умиле́ние, да́руй сле́зы духо́вныя от души́, во очище́ние многих наших грехов, да́руй ве́лию Твою милость на мир Твой и на ны недосто́йныя рабы Твоя. Яко благослове́но и препросла́влено есть имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.