Кафиcма пятнадцатая

Кафисма пятнадцатая

Аллилуи́а, 105

Испове́дайтеся Господеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его? 3Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое время. 4Помяни́ нас, Господи, во благоволе́нии люде́й Твоих, посети́ нас спасе́нием Твоим. 5Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего, хвали́тися с достоя́нием Твоим. 6Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твоих, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8И спасе́ их и́мене Своего ра́ди, сказа́ти си́лу Свою, 9и запрети́ Чермно́му морю, и изся́че, и наста́ви я́ в бе́здне, я́ко в пусты́ни. 10И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. 11Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12И ве́роваша словеси́ Его, и воспе́ша хвалу́ Его. 13Ускори́ша, забы́ша дела́ Его, не стерпе́ша сове́та Его: 14и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бога в безво́дней. 15И даде́ им проше́ние их, посла́ сытость в ду́шы их. 16И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Господня. 17Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20и измени́ша сла́ву Его в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, 21и забы́ша Бога спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22чуде́са в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его, да не погуби́т их. 24И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его, 25и поропта́ша в селе́ниих сво́их, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26И воздви́же ру́ку Свою на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29И раздражи́ша Его в начина́ниих своих, и умно́жися в них паде́ние. 30И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. 31И вмени́ся ему в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32И прогне́ваша Его на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33яко преогорчи́ша дух его и ра́знствова устна́ма свои́ма. 34Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Господь им, 35и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37и пожро́ша сы́ны своя и дще́ри своя́ бесово́м, 38и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, яже пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих своих. 40И разгне́вася я́ростию Господь на лю́ди Своя, и омерзи́ достоя́ние Свое, 41и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его сове́том свои́м, и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44И ви́де Господь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45И помяну́ завет Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46и даде́ я́ в щедро́ты пред всеми плени́вшими я́. 47Спаси́ ны, Господи, Боже наш, и собери́ ны от язы́к, испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твоей. 48Благослове́н Господь Бог Изра́илев от века и до века. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Слава:

Аллилу́иа, 106

1Испове́дайтеся Господеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2Да реку́т изба́вленнии Господем, и́хже изба́ви из руки́ врага́, 3и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5Алчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6И воззва́ша ко Господу, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, 7и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. 8Да испове́дятся Господеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 9яко насы́тил есть ду́шу тщу, и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нището́ю и желе́зом, 11яко преогорчи́ша словеса́ Божия и совет Вы́шняго раздражи́ша. 12И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 13И воззва́ша ко Господу, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе я́, 14и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. 15Да испове́дятся Господеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 16яко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 17Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. 18Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. 19И воззва́ша ко Господу, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 20посла́ сло́во Свое, и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. 21Да испове́дятся Господеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 22и да пожру́т Ему же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его в ра́дости. 23Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, 24ти́и ви́деша дела́ Господня и чудеса́ Его во глубине. 25Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны его, 26восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: 27смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. 28И воззва́ша ко Господу, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, 29и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны его. 30И возвесели́шася, яко умолко́ша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния Своего́. 31Да испове́дятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыново́м челове́ческим: 32да вознесу́т Его в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его. 33Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, 34зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на не́й. 35Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. 36И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, 37и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 38И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. 39И ума́лишася, и озло́бишася от ско́рби зол и боле́зни. 40Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. 41И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ яко о́вцы оте́чествия. 42Узрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. 43Кто прему́др и сохрани́т сия? И уразуме́ют ми́лости Господни.

Слава:

1Песнь, псалом Давиду, 107

2Гото́во се́рдце мое, Боже, гото́во се́рдце мое: воспою́ и пою́ во сла́ве моей. 3Воста́ни сла́ва моя, воста́ни псалти́рю и гу́сли: воста́ну рано. 4Испове́мся Тебе в лю́дех, Господи, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5Яко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя и до о́блак и́стина Твоя. 6Вознеси́ся на Небеса, Боже, и по все́й земли́ сла́ва Твоя́, 7яко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твоею́ и услы́ши мя. 8Бог возглаго́ла во святе́м Сво́ем: вознесу́ся и разделю́ сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10Моа́в коно́б упова́ния Моего, на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12Не Ты ли, Бо же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Боже, в си́лах наших? 13Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14О Бозе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́шя.

В конец, псалом Давиду, 108

1Боже, хвалы́ моея́ не премолчи, 2яко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 3и словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 4Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое. 6Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его. 7Внегда́ суди́тися ему́, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его́ да бу́дет в грех. 8Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин: 9да бу́дут сы́нове его́ си́ри, и жена́ его́ вдова́: 10дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его. 12Да не бу́дет ему́ засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его. 13Да бу́дут ча́да его в погубле́ние, в ро́де едином да потреби́тся имя его. 14Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Господем, и грех ма́тере его да не очи́стится. 15Да бу́дут пред Господем вы́ну, и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 16Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 17И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него. 18И облече́ся в кля́тву яко в ри́зу, и вни́де яко вода́ во утро́бу его, и яко еле́й в ко́сти его. 19Да бу́дет ему яко ри́за, в ню́же облачи́тся, и яко поя́с, и́мже вы́ну опоясу́ется. 20Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Господа и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою. 21И Ты, Господи, Господи, сотвори́ со мною и́мене ра́ди Твоего, яко бла́га ми́лость Твоя. 22Изба́ви мя, яко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое смяте́ся внутрь мене́. 23Яко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся яко пру́зи. 24Коле́на моя изнемого́ста от поста́, и плоть моя измени́ся еле́а ра́ди. 25И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 26Помози́ ми, Господи Боже мой, и спаси́ мя по ми́лости Твоей, 27и да разуме́ют, яко ру́ка Твоя сия́, и Ты, Господи, сотвори́л еси́ ю́. 28Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши: востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 29Да облеку́тся оболгающии мя в срамоту́, и оде́ждутся, яко оде́ждею, студо́м сво́им. 30Испове́мся Господеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его, 31яко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою.

Слава:

По 15-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 1-й:

Яко пучи́на мно́га прегреше́ний моих, Спа́се, и лю́те погрузи́хся согреше́ньми моими: даждь ми руку, я́ко Петро́ви, и спаси́ мя, Боже, и поми́луй мя.

Слава: Яко помышле́нии лукавыми и де́лы осуди́хся, Спа́се, мысль ми да́руй обращения, Бо́же, да зову́: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и помилуй мя.

И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, скве́рна мя су́ща и окаля́нна от дея́ний безме́стных и скверных помышле́ний, очи́сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чистая, Всесвятая Мати Дево.

Господи, помилуй. (40)

Молитва

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе, Ты еси́ Помо́щник мой, в руках Твоих есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли плоти моея, не пре́зри мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си поле́зное мне, не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе прибего́х, научи мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти, спаси мя ради ми́лости Твоея, я́ко пред Тобою суть вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо Ты, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́щии на мя и и́щущии душу мою, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты еси́ Един Сильный, Го́споди, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.