Кафиcма одиннадцатая

Кафисма одиннадцатая

Ра́зума Асафу, 77

1Внемли́те, лю́дие мои, зако́ну моему́, приклони́те ухо ваше во глаго́лы уст моих. 2Отве́рзу в при́тчах уста́ моя, провеща́ю гана́ния испе́рва. 3Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ наши пове́даша нам: 4не утаи́шася от чад их в род ин, возвеща́юще хвалы́ Господни и си́лы Его, и чудеса́ Его, яже сотвори́. 5И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шым, сказа́ти я́ сыново́м своим, 6яко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м своим: 7да положа́т на Бога упова́ние свое, и не забу́дут дел Божиих, и за́поведи Его взы́щут. 8Да не бу́дут я́коже отцы их, род стропти́в и преогорчева́яй, род, иже не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Богом ду́ха своего́. 9Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день брани: 10не сохрани́ша заве́та Божия, и в зако́не Его не восхоте́ша ходи́ти. 11И забы́ша благодея́ния Его, и чудеса́ Его, яже показа́ им 12пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей: на по́ли Танео́се. 13Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды яко мех. 14И наста́ви я́ о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. 15Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напо́и я́ яко в бе́здне мно́зе, 16и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ яко ре́ки во́ды. 17И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; 18и искуси́ша Бога в сердца́х своих, воспроси́ти бра́шна душа́м своим. 19И клевета́ша на Бога, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? 20Поне́же порази ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб может да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Своим? 21Сего́ ра́ди слы́ша Господь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, 22яко не ве́роваша Богови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его. 23И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, 24и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. 25Хлеб а́нгельский яде́ человек, бра́шно посла́ им до сы́тости. 26Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, 27и одожди́ на ня яко прах пло́ти, и яко песо́к морски́й пти́цы перна́ты. 28И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. 29И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. 30Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: 31и гнев Божий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. 32Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его. 33И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. 34Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его, и обраща́хуся, и у́треневаху к Богу: 35и помянуша, яко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. 36И возлюби́ша Его усты́ свои́ми, и язы́ком своим солга́ша Ему: 37се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его. 38То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти ярость Свою, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. 39И помяну́, яко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. 40Колькра́ты преогорчи́ша Его в пусты́ни, прогне́ваша Его в земли́ безво́дней? 41И обрати́шася, и искуси́ша Бога, и Свята́го Изра́илева раздражиша, 42и не помяну́ша руки́ Его в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́ющаго, 43якоже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя, и чудеса́ Своя на по́ли Танео́се, 44и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, яко да не пию́т. 45Посла́ на ня пе́сия му́хи, и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. 46И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. 47Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, 48и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. 49Посла́ на ня гнев я́рости Своея, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́ггелы лю́тыми. 50Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, 51и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. 52И воздви́же яко о́вцы лю́ди Своя, и возведе́ я́ яко ста́до в пусты́ни, 53и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. 54И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. 55И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. 56И искуси́ша и преогорчи́ша Бога Вы́шняго, и свиде́ний Его не сохрани́ша, 57и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, 58и прогне́ваша Его в хо́лмех своих, и во истука́нных своих раздражи́ша Его. 59Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, 60и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. 61И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, 62и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя, и достоя́ние Свое презре́. 63Юношы их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; 64свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. 65И воста́ яко спя Господь, яко си́лен и шу́мен от вина́, 66и порази́ враги́ Своя вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. 67И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, 68и избра коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби, 69и созда́ яко единоро́га святи́лище Свое, на земли́ основа́ и́ в век. 70И избра́ Дави́да раба́ Своего, и восприя́т его от стад о́вчих. 71От дои́лиц поя́т его, пасти́ Иа́кова раба́ Своего́, и Изра́иля достоя́ние Свое. 72И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ своею наста́вил я́ есть.

Слава:

Псалом Асафу, 78

1Боже, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое, оскверни́ша храм святы́й Твой, 2положи́ша Иерусали́м яко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия раб Твоих бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твоих звере́м земны́м. 3Пролия́ша кровь их яко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе погреба́яй. 4Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 5Доко́ле, Господи, прогне́ваешися до конца́? Разжже́тся яко огнь рве́ние Твое? 6Проле́й гнев Твой на язы́ки не зна́ющыя Тебе, и на ца́рствия, яже и́мене Твоего не призва́ша, 7яко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его опустоши́ша. 8Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя, Господи, яко обнища́хом зело́. 9Помози́ нам, Боже, Спаси́телю наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Господи, изба́вины, и очи́сти грехи́ на́шя и́мене ради Твоего. 10Да не когда́ реку́т язы́цы, где есть Бог их? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве раб Твоих пролиты́я. 11Да вни́дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея снабди́ сы́ны умерщвле́нных. 12Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Господи. 13Мы же лю́дие Твои и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе, Боже, во век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою.

1В конец, о изме́ншихся, свиде́ние Асафу, псалом 79

2Пасы́й Изра́иля, вонми́: наставля́яй яко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся: 3пред Ефре́мом и Вениами́ном и Манасси́ем воздви́гни си́лу Твою, и прииди́ во е́же спасти́ нас. 4Боже, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое, и спасе́мся. 5Господи Боже сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твоих? 6Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. 7Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шым, и врази́ наши подражни́ша ны. 8Господи Боже сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое, и спасе́мся. 9Виногра́д из Еги́пта принесл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. 10Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния его, и испо́лни зе́млю. 11Покры́ го́ры сень его, и ве́твия его ке́дры Божия; 12простре́ ро́зги его до мо́ря, и даже до рек о́трасли его. 13Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его, и объима́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? 14Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. 15Боже сил, обрати́ся убо, и при́зри с Небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, 16и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца Твоя, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе. 17Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего поги́бнут. 18Да бу́дет рука́ Твоя на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́, 19и не отсту́пим от Тебе; оживи́ши ны, и имя Твое призове́м. 20Господи Боже сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое, и спасемся.

1В конец, о точи́лех, псалом Асафу, 80

2Ра́дуйтеся Богу Помо́щнику на́шему, воскли́кните Богу Иа́ковлю, 3приими́те псалом и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, 4воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, 5яко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Богу Иа́ковлю. 6Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти ему от земли́ Еги́петския, язы́ка его́же не ве́дяше услы́ша. 7Отъя́т от бре́мене хребе́т его, ру́це его в коши́ порабо́тасте. 8В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. 9Слы́шите, лю́дие Мои, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, аще послу́шаеши Мене́. 10Не бу́дет тебе бог нов, ниже́ поклони́шися богу чужде́му. 11Аз бо есмь Господь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ твоя, и испо́лню я́. 12И не послу́шаша лю́дие Мои гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: 13и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих своих. 14Аще бы́ша лю́дие Мои послу́шали Мене́, Изра́иль аще бы в пути Моя ходи́л, 15ни о чесо́мже у́бо враги́ его смири́л бых, и на оскорбля́ющыя их возложи́л бых ру́ку Мою. 16Врази́ Госпо́дни солга́ша Ему, и бу́дет вре́мя их в век. 17И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Слава:

Псалом Асафу, 81

1Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. 2Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? 3Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. 4Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите его. 5Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. 6Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. 7Вы же яко челове́цы умира́ете, и яко един от князе́й па́даете. 8Воскресни́, Боже, суди́ земли́: яко Ты насле́диши во всех язы́цех.

1Песнь псалма Асафу, 82

2Боже, кто уподо́бится Тебе? Не премолчи́, ниже́ укроти́, Боже. 3Яко се врази́ Твои возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. 4На лю́ди Твоя лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя. 5Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся имя Изра́илево ктому́. 6Яко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: 7селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: 8Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, 9ибо и Ассу́р прии́де с ними, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. 10Сотвори́ им яко Мадиа́му и Сиса́ре, яко Иави́му в пото́це Ки́ссове. 11Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша яко гной земны́й. 12Положи́ кня́зи их, яко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́а и Салма́на, вся кня́зи их, 13иже ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лище Божие. 14Боже мой, положи́ я́ яко ко́ло, яко трость пред лице́м ве́тра. 15Яко огнь попаля́яй дубра́вы, яко пла́мень пожига́яй го́ры, 16та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твоею, и гне́вом Твоим смяте́ши я́. 17Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего, Господи. 18Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. 19И да позна́ют, яко имя Тебе Господь, Ты Един Вы́шний по всей земли́.

1В конец, о точи́лех, сыно́м Коре́овым, псалом 83

2Коль возлю́бленна селе́ния Твоя, Господ и сил! 3Жела́ет и скончава́ется душа́ моя во дворы́ Господни, се́рдце мое и плоть моя возра́довастася о Бозе жи́ве. 4Ибо пти́ца обре́те себе хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе, иде́же положи́т птенцы́ своя, олтари́ Твоя, Господи сил, Царю́ мой и Боже мой. 5Блаже́ни живу́щии в дому́ Твоем, в веки веков восхва́лят Тя. 6Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его у Тебе; восхожде́ния в се́рдце своем положи́, 7во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто еже положи́, ибо благослове́ние даст законополага́яй. 8По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог богов в Сио́не. 9Господи Боже сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Боже Иа́ковль. 10Защи́тниче наш, виждь, Боже, и при́зри на лице́ христа Твоего. 11Яко лу́чше день един во дво́рех Твоих па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бога моего па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. 12Яко ми́лость и и́стину лю́бит Господь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Господь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. 13Господи Боже сил, блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

1В конец, сыно́м Коре́овым, псалом 84

2Благоволи́л еси́, Господи, зе́млю Твою, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: 3оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твоих, покры́л еси́ вся грехи́ их. 4Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. 5Возврати́ нас, Боже спасе́ний наших, и отврати́ я́рость Твою от нас. 6Еда́ во веки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от рода в род? 7Боже, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои возвеселя́тся о Тебе. 8Яви́ нам, Господи, ми́лость Твою, и спасе́ние Твое даждь нам. 9Услы́шу, что рече́т о мне Господь Бог: яко рече́т мир на лю́ди Своя, и на преподо́бныя Своя, и на обраща́ющыя сердца́ к Нему́. 10Оба́че близ боя́щихся Его спасе́ние Его, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. 11Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. 12Истина от земли возсия́, и пра́вда с Небесе́ прини́че, 13ибо Господь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. 14Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Слава:

По 11-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 7-й:

Иму́щи, душе́ моя, врачевство́ покая́ния, приступи́ слезя́щи, воздыха́нием вопию́щи: Врачу́ душ и телес, свободи́ мя, Человеколю́бче, от многих согреше́ний, сопричти́ мя блудни́це, и разбо́йнику, и мытарю́, и да́руй ми, Бо́же, беззако́ний моих проще́ние, и спаси́ мя.

Слава: Мытаре́ву покая́нию не поревнова́х, и блудни́цы слез не стяжа́х: недоуме́юся бо от ослепле́ния о таково́м исправле́нии, но Твоим благоутро́бием спаси́ мя, Христе́ Бо́же, яко Человеколю́бец.

И ныне: Богоро́дице Де́во Нескве́рная, Сына Твоего моли с го́рними си́лами, проще́ние прегреше́ний нам пре́жде конца́ дарова́ти и ве́лию милость.

Господи, помилуй. (40)

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бч е Го́споди, Твоего Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная наша отве́рзи очи, во ева́нгельских Твоих пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твоих за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духовное жи́тельство про́йдем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просвеще́ние душ и телес наших, Христе́ Боже, и Тебе славу возсыла́ем, со Безнача́льным Твоим Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.