Кафиcма шестая

Кафисма шестая

1Псалом Давиду, в воспомина́ние о субботе, 37

2Господи, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гневом Твоим нака́жеши мене́. 3Яко стре́лы Твоя унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. 4Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица гнева Твоего, несть ми́ра в косте́х моих от лица́ грех моих. 5Яко беззако́ния моя превзыдо́ша главу́ мою, яко бремя тяжкое отяготе́ша на мне. 6Возсмерде́ша и согни́ша раны моя от лица безумия моего. 7Пострада́х и сляко́хся до конца, весь день се́туя хождах. 8Яко лядвия моя наполнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. 9Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния сердца моего. 10Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыха́ние мое от Тебе не утаи́ся. 11Сердце мое смяте́ся, остави мя си́ла моя, и свет о́чию моею, и той несть со мною. 12Дру́зи мои и и́скреннии мои прямо мне прибли́жишася и ста́ша, 13и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии злая мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14Аз же я́ко глух не слы́шах и яко нем не отверза́яй уст своих. 15И бых яко человек не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния. 16Яко на Тя, Господи, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Боже мой. 17Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. 18Яко аз на ра́ны готов, и болезнь моя предо мною есть вы́ну. 19Яко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. 20Врази́ же мои живут и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без правды. 21Воздаю́щии ми злая воз благая оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22Не оста́ви мене́, Господи Боже мой, не отступи́ от мене́. 23Вонми́ в помощь мою, Господи спасения моего.

1В конец, Идифу́му, песнь Давиду, 38

2Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4Согре́яся сердце мое́ во мне, и в поуче́нии моем разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5скажи́ ми, Господи, кончи́ну мою́ и число́ дней моих, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6Се пя́ди положи́л еси́ дни моя, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7Убо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, ко́му собере́т я́. 8И ны́не кто терпение мое, не Господь ли? И соста́в мой от Тебе есть. 9От всех беззако́ний моих изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10Онеме́х и не отверзо́х уст моих, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12Во обличе́ниих о беззако́нии наказал еси́ человека и иста́ял еси́, яко паучи́ну, ду́шу его: оба́че всу́е всяк человек. 13Услы́ши моли́тву мою, Господи, и моле́ние мое внуши́, слез моих не премолчи́: яко пресе́льник аз есмь у Тебе и пришле́ц, я́коже вси отцы мои. 14Осла́би ми, да почи́ю, прежде даже не отъиду́, и ктому не буду.

1В конец, псалом Давиду, 39

2Терпя́, потерпе́х Господа, и вня́т ми, и услы́ша молитву мою. 3И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои, и испра́ви стопы́ моя, 4и вложи́ во уста́ моя песнь но́ву, пе́ние Богу нашему. Узрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Господа. 5Блаже́н муж, ему́же есть имя Господне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Господи, Боже мой, чудеса́ Твоя, и помышле́нием Твоим несть кто уподо́бится Тебе: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8Тогда рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9е́же сотвори́ти во́лю Твою, Боже мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Господи, Ты разуме́л еси́. 11Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. 12Ты же, Господи, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя и и́стина Твоя вы́ну да засту́пите мя. 13Яко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числа́, постиго́ша мя беззако́ния моя, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14Благоволи́, Господи, изба́вити мя: Господи, во е́же помощи́ ми вонми́. 15Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе вси и́щущии Тебе, Господи, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Господь, лю́бящии спасе́ние Твое. 18Аз же нищ есмь и убог, Господь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Боже мой, не закосни́.

Слава:

1В конец, псалом Давиду, 40

2Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его́ Господь. 3Господь да сохрани́т его́, и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его́ в ру́ки враго́в его́. 4Господь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. 5Аз рех: Господи, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, яко согреши́х Ти. 6Врази́ мои ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет имя его? 7И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8На мя шепта́ху вси врази́ мои, на мя помышля́ху зла́я мне. 9Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10Ибо человек ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя, возвели́чи на мя запина́ние. 11Ты же, Господи, поми́луй мя, и возста́ви мя, и возда́м им. 12В сем позна́х, яко восхоте́л мя еси́, яко не возрадуется враг мой о мне. 13Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою в век. 14Благослове́н Господь Бог Изра́илев от века и до века: бу́ди, бу́ди.

1В конец, в разум сынов Коре́овых, псалом Давиду, не надпи́сан у еврей, 41

2Имже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чник и водны́я, си́це жела́ет душа́ моя к Тебе, Боже. 3Возжада́ душа́ моя к Богу Кре́пкому, Живо́му: когда прииду́ и явлю́ся лицу́ Божию? 4Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5Сия́ помяну́х, и излия́х на мя ду́шу мою, яко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Божия, во гла́се ра́дования и испове́дания, шу́ма пра́зднующаго. 6Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бога, яко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой. 7Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твоих, вся высоты́ Твоя и во́лны Твоя на мне преидо́ша. 9В день запове́сть Господь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от мене́, моли́тва Богу живота́ моего́. 10Реку́ Богу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11Внегда́ сокруша́тися косте́м моим, поноша́ху ми врази́ мои, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бога, яко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42

1Суди́ ми, Боже, и разсуди́ прю мою́: от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2Зане́ Ты еси́, Боже, Кре́пость моя, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3Посли́ свет Твой и и́стину Твою, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя. 4И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Богу веселя́щему юность мою, испове́мся Тебе в гу́слех, Боже, Боже мой. 5Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бога, яко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего, и Бог мой.

Слава:

1В конец, сынов Коре́овых, в разум, 43

2Боже, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы наши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3Рука́ Твоя язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ люди, и изгна́л еси́ я́. 4Не бо мече́м своим насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спасе́ их, но десни́ца Твоя, и мы́шца Твоя, и просвеще́ние лица́ Твоего, яко благоволи́л еси́ в них. 5Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6О Тебе враги́ на́шя избоде́м ро́ги, и о имени Твоем уничижи́м востаю́щыя на ны. 7Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9О Бо́зе похва́лимся весь день, и о имени Твоем испове́мыся во век. 10Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах наших. 11Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х наших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе. 12Дал еси́ нас яко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13Отда́л еси́ лю́ди Твоя без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16Весь день срам мой предо мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе, и не непра́вдовахом в заве́те Твоем. 19И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ на́шя от пути́ Твоего. 20Яко смири́л еси́ нас на месте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21Аще забы́хом имя Бога на́шего и а́ще возде́хом ру́ки нашя к богу чужде́му. 22Не Бог ли взы́щет сих? Той бо весть та́йная се́рдца. 23Зане́ Тебе ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся яко овцы заколе́ния. 24Воста́ни, вску́ю спи́ши, Господи? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ на́шу и скорбь на́шу? 26Яко смири́ся в персть душа́ на́ша, прильпе́ земли́ утро́ба на́ша. 27Воскресни́, Господи, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ради Твоего.

1В конец, о изменя́емых сыно́м Коре́овым, в разум, песнь о возлю́бленнем, 44

2Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твоих, сего́ ра́ди благослови́ Тя Бог во век. 4Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твоей, Си́льне. 5Красото́ю Твоею и добро́тою Твоею, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй истины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя. 6Стре́лы Твоя изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7Престо́л Твой, Боже, в век века: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего. 8Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Боже, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твоих. 9Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твоих, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10Дще́ри царе́й в че́сти Твоей, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на. 11Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди люди Твоя́, и дом отца Твоего. 12И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Господь Твой, и поклони́шися Ему. 13И дщи Ти́рова с да́ры: лицу́ Твоему помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15Приведу́тся Царю де́вы в след Ея, и́скренния Ея приведу́тся Тебе. 16Приведутся в веселии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17Вме́сто отец Твоих бы́ша сы́нове Твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. Сего ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе в век, и во век века.

1В конец, о сыне́х Коре́овых, о тайных, псалом 45

2Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. 5Ре́чная устремле́ния веселя́т град Божий: освяти́л есть селе́ние Свое Вы́шний. 6Бог посреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. 7Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8Господь сил с нами, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9Прииди́те и ви́дите дела́ Божия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10отъе́мля бра́ни до конец земли́, лук сокруши́т, и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11Упраздни́теся и разуме́йте, яко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иа́ковль.

Слава:

По 6-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 3-й:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя вся возвеща́ю Ти, Боже, обрати́в, помилуй мя.

Слава: Спаси́ мя, Боже мой, я́коже иногда мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое воздыхание приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ныне притека́ю к покро́ву Твоему, Пренепорочная: избави мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, яко безстра́стия Виновнаго ро́ждшая.

Господи, помилуй. (40)

Молитва

Благодари́м Тя, Го́споди Боже наш, о всех благодея́ниих Твоих, яже от пе́рваго возра́ста до настоя́щаго в нас, недостойных, бывших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, яже делом бывших, и словом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего Сына о нас дати изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея любве́. Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни́ крепость от Твоея́ силы, и аще что хотя́ще или не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани душу нашу свя́ту, предста́ви ю́ Твоему Престолу, совесть иму́щу чисту, и конец досто́ин человеколю́бия Твоего. И помяни́, Господи, всех призывающих имя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопротивная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк человек. Те́мже мо́лимся Тебе, Го́споди: пода́ждь нам Твоего благоутро́бия велию милость.