Кафиcма четвертая

Кафисма четвертая

Псалом Давиду, 24

1К Тебе́, Господи, воздвиго́х ду́шу мою, Боже мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, 2и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4Пути́ Твоя, Господи, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. 5Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе терпе́х весь день. 6Помяни́ щедро́ты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. 7Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по милости Твое́й помяни́ мя Ты, ради бла́гости Твоея́, Господи. 8Благ и прав Господь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. 10Вси путие́ Господни милость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его. 11Ра́ди и́мене Твоего́, Господи, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12Кто есть челове́к боя́йся Господа? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. 13Душа его во благи́х водвори́тся, и семя его насле́дит зе́млю. 14Держа́ва Господь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. 15Очи мои́ вы́ну ко Господу, яко Той исто́ргнет от сети но́зе мои. 16При́зри на мя и помилуй мя, яко единоро́д и нищ есмь аз. 17Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. 18Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. 19Виждь враги́ моя, яко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 20Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, яко упова́х на Тя. 21Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, яко потерпе́х Тя, Господи. 22Изба́ви, Боже, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом Давиду, 25

1Суди́ ми, Господи, яко аз незло́бою моею ходи́х, и на Господа упова́я, не изнемогу́. 2Искуси́ мя, Господи, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя, и сердце мое. 3Яко ми́лость Твоя пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во истине Твоей. 4Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5Возненави́дех церковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6Умы́ю в непови́нных ру́це мои, и обы́ду же́ртвенник Твой, Господи. 7Еже услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8Господи, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея. 9Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живот мой. 10Ихже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Господи, и помилуй мя. 12Нога́ моя ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Господи.

Псалом Давиду, пре́жде пома́зания, 26

1Господь просвеще́ние мое и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Господь Защи́титель живота́ моего, от кого́ устрашу́ся? 2Внегда приближа́тися на мя зло́бующым, еже сне́сти пло́ти моя, оскорбля́ющии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемого́ша и падо́ша. 3Аще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4Еди́но проси́х от Господа, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего, зре́ти ми красоту́ Господню и посеща́ти храм святы́й Его. 5Яко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол моих, покры́ мя в тайне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6И ныне, се вознесе́ главу́ мою́ на враги́ моя: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Господеви. 7Услы́ши, Господи, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8Тебе́ рече́ сердце мое: Господа взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое, лица́ Твоего, Господи, взыщу́. 9Не отврати́ лица́Твоего от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Боже Спаси́телю мой. 10Яко оте́ц мой и ма́ти моя оста́виста мя, Господь же восприя́т мя. 11Законоположи́ ми, Господи, в пути́ Твоем и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг моих ра́ди. 12Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живых. 14Потерпи́ Господа, мужа́йся, и да крепи́тся се́рдце твое, и потерпи́ Господа.

Слава:

Псалом Давиду, 27

1К Тебе, Господи, воззову́, Боже мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2Услы́ши, Господи, глас моле́ния моего, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ к хра́му святому Твоему́. 3Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, злая же в сердца́х свои́х. 4Да́ждь им, Господи, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им, возда́ждь воздая́ние их им. 5Яко не разуме́ша в дела́ Господня и в дела́ руку́ Его: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6Благослове́н Господь, яко услыша глас моле́ния моего́. 7Господь Помо́щник мой и Защи́титель мой: на Него упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею моею испове́мся Ему. 8Господь утвержде́ние людей Своих, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9Спаси́ люди Твоя и благослови́ достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом Давиду, исхо́да ски́нии, 28

1Принеси́те Го́сподеви, сы́нове Божии, принеси́те Господеви сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2Принесите Господеви сла́ву имени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. 3Глас Господень на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Господь на вода́х мно́гих. 4Глас Господень в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5Глас Господа, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Господь ке́дры Лива́нския: 6и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7Глас Господа, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8Глас Господа, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Господь пусты́ню Кадди́йскую. 9Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его всякий глаго́лет сла́ву. 10Господь пото́п населя́ет, и ся́дет Господь Царь в век. 11Господь кре́пость лю́дем Своим даст, Господь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

1Псалом пе́сни, обновле́ния до́му Давидова, 29

2Вознесу́ Тя, Господи, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в моих о мне. 3Господи Боже мой, воззва́х к Тебе, и исцели́л мя еси́. 4Господи, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его. 6Яко гнев в я́рости Его, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водворится плачь, и зау́тра радость. 7Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8Господи, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й силу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9К Тебе́, Господи, воззову́, и к Богу моему́ помолю́ся. 10Ка́я по́льза в кро́ви мо́ей, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11Слы́ша Господь, и поми́лова мя: Господь бысть Помо́щник мой. 12Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: разстерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 13Яко да воспоет Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся. Господи Боже мой, во век испове́мся Тебе́.

Слава:

1В конец, псалом Давиду, изступления, 30

2На Тя, Господи, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бога Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. 5Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Господи. 6В ру́це Твои предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Господи Боже истины. 7Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Господа уповах. 8Возра́дуюся и возвеселю́ся о милости Твоей, яко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд душу мою, 9и не́си мене́ затворил в руках вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои. 10Поми́луй мя, Господи, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию око мое́, душа́ моя и утро́ба моя. 11Яко исчезе́ в болезни живот мой и ле́та моя в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю крепость моя, и кости моя смято́шася. 12От всех враг моих бых поноше́ние, и сосе́дом моим зело́, и страх зна́емым моим: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосуд погубле́н. 14Яко слы́шах гажде́ние многих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. 15Аз же на Тя, Господи, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг моих и от гоня́щих мя. 17Просвети́ лице́ Твое на раба Твоего, спаси мя ми́лостию Твоею. 18Господи, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19Не́мы да будут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20Коль многое мно́жество бла́гости Твоея, Господи, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. 21Скры́еши их в тайне лица Твоего от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язык. 22Благослове́н Господь, я́ко удиви́ милость Свою во граде огражде́ния. 23Аз же рех во изступле́нии моем: отве́ржен есмь от лица о́чию Тво ею: сего ради услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе. 24Возлюби́те Господа, вси преподо́бнии Его, яко истины взыска́ет Господь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ваше, вси упова́ющии на Господа.

Псалом Давиду, разума, 31

1Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Господь греха́, ниже́ есть во усте́х его́ лесть. 3Яко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя, от е́же зва́ти ми весь день. 4Яко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 5Беззако́ние мое́ позна́х, и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6За то помо́лится к Те́бе всяк преподобный во время благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к не́му не прибли́жатся. 7Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. 9Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10Мно́ги раны гре́шному, упова́ющаго же на Господа милость обы́дет. 11Весели́теся о Господе, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Слава:

По 4-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 7-й:

Смире́нную мою ду́шу посети́, Господи, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя. Препла́вая пучи́ну настоящаго жития́, помышля́ю бе́здну многих моих зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петров провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе, спаси́ мя, Боже, яко Человеколю́бец.

Слава: Скоро совни́дем в неве́стник Христов, да вси услышим блаженный глас Христа Бога нашего: прииди́те, лю́бящии Небесную славу, соприча́стницы бы́вше мудрых дев, уясни́вше свещы́ на́шя верою.

И ныне: Душе́, пока́йся прежде исхода твоего, суд неумы́тен грешным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Господу во умиле́нии сердца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, молитвами Богородицы уще́дри и спаси́ мя.

Господи, помилуй. (40 раз)

Молитва

Тебе, Господи, Еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи моя, Тебе припа́даю вопия́, недостойный: согреши́х, Господи, согреши́х и несмь достоин воззре́ти на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми сле́зы умиле́ния, Единый Бла́же и Ми́лостивый, яко да ими Тя умолю, очи́ститися прежде конца от вся́каго греха: страшно бо и грозно место и́мам проити́, тела разлучи́вся, и множество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в помощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю Твоей бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази мои, Благий Господи, ниже́ да реку́т: в руки на́шя прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Господи, не забу́ди щедро́т Твоих, и не возда́ждь ми по беззако́нием моим, и не отврати́ лица́ Твоего от мене́: но Ты, Господи, накажи́ мя оба́че ми́лостию и щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ его на мя преще́ния, и все упраздни́ его де́йство, и даждь ми к Тебе путь неуко́рный, Благи́й Господи: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу, и не простро́х руки́ моея к богу чужде́му, не отри́ни убо моле́ния моего, но услыши мя Твоею бла́гостию, и утверди́ мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огнь попаля́яй нечистыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Господи, свет, па́че вся́каго света; радость, па́че всякия радости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.