Кафиcма третья

Кафисма третья

1В конец, о́троку Госпо́дню Давиду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ песни сея́, в день, воньже изба́ви его Госпо́дь от руки всех враг его, и из руки Сау́ли, и рече: 17

2Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя. 3Господь утвержде́ние мое, и прибе́жище мое, и Изба́витель мой, Бог мой, Помощник мой, и уповаю на Него, Защи́титель мой, и рог спасения моего, и Засту́пник мой. 4Хваля́ призову́ Го́спода, и от враг моих спасу́ся. 5Одержа́ша мя болезни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, 6болезни адовы обыдо́ша мя, предвари́ша мя сети смертныя. 7И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Богу моему воззва́х, услы́ша от храма святаго Своего глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во уши Его. 8И подви́жеся, и тре́петна бысть земля, и основания гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. 9Взыде дым гневом Его, и огнь от лица Его воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него. 10И приклони́ небеса, и сни́де, и мрак под нога́ма Его. 11И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́тренню. 12И положи тму закро́в Свой, о́крест Его селе́ние Его, темна́ вода во о́блацех возду́шных. 13От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. 14И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь, и Вы́шний даде́ глас Свой. 15Низпосла стре́лы, и разгна я́, и молнии умножи, и смяте́ я́. 16И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего, Го́споди, от дохнове́ния духа гнева Твоего. 17Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод многих. 18Изба́вит мя от врагов моих сильных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего, и бысть Госпо́дь утвержде́ние мое. 20И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. 21И возда́ст ми Господь по правде моей, и по чистоте́ руку́ моею возда́ст ми. 22Яко сохраних пути Господни и не нече́ствовах от Бога моего. 23Яко вся судьбы́ Его предо мно́ю, и оправда́ния Его не отступи́ша от мене́. 24И буду непорочен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего. 25И возда́ст ми Господь по правде моей и по чистоте́ руку́ моею пред очи́ма Его. 26С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 27и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 28Яко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и очи гордых смири́ши. 29Яко Ты просвети́ши светильник мой, Господи, Боже мой, просвети́ши тму мою. 30Яко Тобою избавлюся от искушения и Богом моим прейду́ сте́ну. 31Бог мой, непорочен путь Его, словеса Господня разжжена, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него. 32Яко кто бог, ра́зве Го́спода? Или́ кто бог, ра́зве Бога нашего? 33Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи непоро́чен путь мой. 34Соверша́яй но́зе мои, яко еле́ни, и на высоких поставля́яй мя. 35Науча́яй ру́це мои на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя. 36И дал ми еси́ защище́ние спасения, и десни́ца Твоя восприя́т мя, и наказа́ние Твое испра́вит мя в конец, и наказа́ние Твое то мя научи́т. 37Ушири́л еси́ стопы́ моя подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои. 38Пожену́ враги моя, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, падут под нога́ма мои́ма. 40И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. 41И врагов моих дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потребил еси́. 42Воззва́ша, и не бе спасаяй: ко Го́споду, и не услы́ша их. 43И истню́ я́ я́ко прах пред лицем ветра, яко́ бре́ние путе́й погла́жду я́. 44Изба́виши мя от пререкания людей, поставиши мя во главу язы́ков. Лю́дие, ихже не ве́дех, рабо́таша ми. 45В слух уха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 46Сынове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь своих. 47Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего. 48Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый люди под мя. 49Изба́витель мой от враг моих гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесеши мя, от мужа не пра́ведна изба́виши мя. 50Сего́ ра́ди испове́мся Тебе во язы́цех, Го́споди, и имени Твоему пою: 51велича́яй спасения царе́ва, и творяй милость христу Своему Давиду, и семени его до века.

Слава:

1В конец, псалом Давиду, 18

2Небеса пове́дают славу Божию, творе́ние же руку́ Его возвеща́ет твердь. 3День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. 4Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. 5Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В солнце положи́ селение Свое, 6и Той, я́ко Жених исходя́й от черто́га Своего, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. 7От края небесе́ исход Его, и сре́тение Его до края небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его. 8Закон Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свидетельство Господне верно, умудря́ющее младе́нцы. 9Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая сердце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая очи. 10Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, 11вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12Ибо раб Твой хранит я́, внегда́ сохрани́ти я́, возда́яние много. 13Грех опаде́ния кто разуме́ет? От тайных моих очи́сти мя, 14и от чужди́х пощади раба Твоего, а́ще не облада́ют мною, тогда́ непоро́чен буду и очи́щуся от греха вели́ка. 15И будут во благоволе́ние словеса́ уст моих, и поуче́ние се́рдца моего пред Тобою вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

1В конец, псалом Давиду, 19

2Услы́шит тя Господь в день печали, защи́тит тя имя Бога Иа́ковля. 3По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. 4Помяне́т вся́ку жертву твою, и всесожжение твое ту́чно бу́ди. 5Даст ти Госпо́дь по сердцу твоему и весь совет твой испо́лнит. 6Возра́дуемся о спасе́нии твоем и во имя Го́спода Бога нашего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя. 7Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа Своего, услы́шит Его с Небесе́ Свята́го Своего, в си́лах спасе́ние десни́цы Его. 8Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во имя Го́спода Бога нашего призове́м. 9Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. 10Го́споди, спаси́ царя и услыши ны, во́ньже аще день призове́м Тя.

1Псалом Давиду, 20

2Го́споди, си́лою Твоею возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 3Жела́ние се́рдца его дал еси́ ему, и хоте́ния устну́ его не́си лиши́л его. 4Яко предвари́л еси́ его благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе его вене́ц от ка́мене че́стна. 5Живота́ проси́л есть у Тебе, и дал еси́ ему долготу́ дний во век века. 6Ве́лия слава его спасе́нием Твоим, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него. 7Яко да́си ему благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его ра́достию с лице́м Твоим. 8Яко царь уповае́т на Го́спода, и милостию Вы́шняго не подви́жится. 9Да обря́щется рука́ Твоя всем врагом Твоим, десни́ца Твоя да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе. 10Яко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим смяте́т я́, и снесть их огнь. 11Плод их от земли погуби́ши, и семя их от сынов человеческих. 12Яко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша советы, и́хже не возмо́гут соста́вити. 13Яко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твоих угото́виши лице́ их. 14Вознеси́ся, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя.

Слава:

1В конец, о заступле́нии у́треннем, псалом Давиду, 21

2Боже, Боже мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего словеса грехопаде́ний моих. 3Боже мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. 4Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. 5На Тя упова́ша отцы́ наши, упова́ша, и изба́вил еси́ я́. 6К Тебе воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. 7Аз же есмь червь, а не человек, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние людей. 8Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главою: 9упова́ на Господа, да изба́вит его, да спасе́т его, я́ко хо́щет его. 10Яко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое от сосцу́ ма́тере моея. 11К Тебе приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея Бог мой еси́ Ты. 12Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, яко несть помогаяй ми. 13Обыдо́ша мя тельцы мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. 14Отверзоша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. 15Яко вода излия́хся, и разсы́пашася вся кости моя, бысть сердце мое я́ко воск, та́яй посреде́ чрева моего. 16 Изсше я́ко скуде́ль кре́пость моя, и язык мой прильпе́ горта́ни моему, и в персть смерти свел мя еси́. 17Яко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои и но́зе мои. 18Исчето́ша вся кости моя, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. 19Раздели́ша ри́зы моя себе, и о оде́жди моей мета́ша жребий. 20Ты же, Го́споди, не удали́ помощь Твою от мене́, на заступле́ние мое вонми́. 21Изба́ви от ору́жия ду́шу мою, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою. 22Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое. 23Пове́м имя Твое бра́тии моей, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. 24Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его, все семя Иа́ковле, просла́вите Его, да убои́тся же от Него все семя Изра́илево. 25Яко не уничижи́, ниже́ негодова́ молитвы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице Свое от мене́, и егда́ воззва́х к Нему, услы́ша мя. 26От Тебе похвала́ моя, в церкви вели́цей испове́мся Тебе, молитвы моя воздам пред боя́щимися Его. 27Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Господа взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 28Помяну́тся и обратя́тся ко Господу вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язык. 29Яко Господне есть Ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. 30Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа моя Тому́ живе́т. 31И семя мое порабо́тает Ему, возвести́т Господеви род гряду́щий. 32И возвестя́т правду Его лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Господь.

Псалом Давиду, 22

1Господь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. 2На месте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. 3Ду́шу мою обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего. 4Аще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. 5Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою, и чаша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. 6И милость Тво́я пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Господень, в долготу́ дний.

Псалом Давиду, еди́ныя от суббо́т, 23

1Господня земля, и исполне́ние ея, вселе́нная и вси живу́щии на ней. 2Той на моря́х основа́л ю́ есть, и на река́х угото́вал ю́ есть. 3Кто взы́дет на го́ру Господню? Или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? 4Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е душу свою, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему. 5Сей прии́мет благослове́ние от Господа, и ми́лостыню от Бога, Спа́са своего́. 6Сей род и́щущих Господа, и́щущих лице́ Бога Иа́ковля. 7Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. 8Кто есть сей Царь сла́вы? Господь кре́пок и си́лен, Господь силен в бра́ни. 9Возми́те врата́ кня́зи ваша, и возми́теся врата́ вечная, и вни́дет Царь сла́вы. 10Кто есть сей Царь сла́вы? Господь сил, Той есть Царь сла́вы.

Слава:

По 3-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 3-й:

Живу́щи на земли́, душе́ моя, покайся: персть во гро́бе не пое́т, прегреше́ний не избавляет. Возопи́й Христу Богу: Сердцеве́дче, согреши́х, прежде даже не осу́диши мя, помилуй мя. Доко́ле, душе моя, пребыва́еши в прегреше́ниих? Доко́ле прие́млеши покаяния преложе́ние? Приими́ во уме суд грядущий и возопи́й Господу: Сердцеведче, согреших, прежде даже не осудиши мя, помилуй мя.

Слава: На Страшном Суди́щи без оглаго́льников облича́юся, без свидетелей осужда́юся, книги бо со́вестныя разгиба́ются, и дела́ сокрове́нная открываются. Прежде не́же во о́ном всенародном позо́рищи и́маши испыта́ти, я́же мною соде́янная, Боже, очисти мя и спаси мя.

И ныне: Недоразумева́емое и непостижи́мое есть, Влады́чице Богоблагода́тная, соде́янное о Тебе страшное таинство: Необъе́млемаго бо, заче́нши, родила́ еси́ пло́тию обложе́ннаго от чи́стых крове́й Твоих: Егоже, Чистая, яко Сына Твоего, моли спасти вся пою́щыя Тя.

Господи, помилуй. (40 раз)

Молитва

Господи Вседержи́телю, Слове Пребезнача́льнаго Отца, самосоверше́нный Боже Иису́се Христе, милосе́рдия ради безприкла́днаго милости Твоея́, ника́коже разлуча́яйся Твоих рабо́в, но при́сно в них почива́яй, не остави мя, раба Твоего, Всесвяты́й Царю, но даждь мне, недостойному, радование спасения Твоего и просвети мой ум светом познания Ева́нгелиа Твоего, ду́шу мою любовию Креста Твоего обяжи́, тело же мое Твоим безстра́стием украси́, мысли умири́ и но́зе мои сохрани от поползнове́ния, и не погуби мя со беззако́ньми моими, Благи́й Господи, но искуси́ мя, Боже, и вразуми́ сердце мое, испыта́й мя и уве́ждь стези́ моя, и ви́ждь, а́ще путь беззакония во мне, и отврати от него, и наста́ви мя на путь ве́чен. Ты бо еси́ Путь, и Истина, и Живот, и Тебе славу возсыла́ем со Безнача́льным Твоим Отце́м и Пресвятым, и Благим, и Животворя́щим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.