Кафиcма первая

Кафисма первая

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 1

1Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, 2но в зако́не Госпо́дни во́ля его, и в зако́не Его поучи́тся день и нощь. 3И бу́дет я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист его не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. 4Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, его́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. 5Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. 6Яко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Псалом Давиду, 2

1Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? 2Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его. 3Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. 4Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. 5Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом Своим и я́ростию Cвое́ю смяте́т я́. 6Аз же поста́влен есмь Царь от Него над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его, 7возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. 8Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. 9Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. 10И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. 11Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему с тре́петом. 12Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Господь, и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

1Псалом Давиду, внегда́ отбега́ше от лица Авессало́ма, сына своего, 3

2Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, 3мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. 4Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, слава моя и вознося́й главу́ мою. 5Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. 6Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Господь засту́пит мя. 7Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 8Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зубы гре́шников сокруши́л еси́. 9Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твоих благослове́ние Твое.

Слава:[1]

1В конец, в песнех, псалом Давиду, 4

2Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою. 3Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? 4И уве́дите, я́ко удиви́ Господь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему. 5Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ваших умили́теся. 6Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. 7Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего, Го́споди. 8Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего умно́жишася. 9В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, яко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

1О насле́дствующем, псалом Давиду, 5

2Глаго́лы моя внуши́, Господи, разуме́й зва́ние мое. 3Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе помолю́ся, Господи. 4Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. 5Яко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе лука́внуяй, 6ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. 7Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Господь. 8Аз же мно́жеством ми́лости Твоея, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко храму свято́му Твоему́, в стра́се Твоем. 9Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг моих ра́ди испра́ви пред Тобою путь мой. 10Яко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. 11Суди́ им, Боже, да отпаду́т от мы́слей своих, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. 12И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе лю́бящии имя Твое. 13Яко Ты благослови́ши пра́ведника, Господи: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

1В конец, в песнех о осмом, псалом Давиду, 6

2Господи, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Господи, я́ко смято́шася ко́сти моя. 4И душа́ моя смяте́ся зело́: и Ты, Господи, доко́ле? 5Обрати́ся, Господи, изба́ви ду́шу мою: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. 6Яко не́сть в сме́рти помина́яй Тебе: во а́де же кто испове́стся Тебе? 7Утруди́хся воздыха́нием моим, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое, слеза́ми мои́ми посте́лю мою омочу́. 8Смяте́ся от я́рости о́ко мое, обетша́х во всех вразе́х моих. 9Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Господь глас пла́ча моего́: 10услы́ша Господь моле́ние мое, Господь моли́тву мою прия́т. 11Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Слава:

1Псалом Давиду, егоже воспе́т Го́сподеви о словесе́х Хуси́евых, сына Иемени́ина, 7

2Го́споди Боже мой, на Тя упова́х, спаси́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя: 3да не когда похи́тит яко лев ду́шу мою, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу. 4Го́споди Боже мой, а́ще сотвори́х сие́, а́ще есть непра́вда в руку́ мое́ю, 5а́ще возда́х воздаю́щым ми зла, да отпаду́ у́бо от враг моих тощ. 6Да пожене́т убо враг ду́шу мою и да пости́гнет, и попере́т в зе́млю живо́т мой, и сла́ву мою в персть всели́т. 7Воскресни́, Господи, гне́вом Твоим, вознеси́ся в конца́х враг Твоих, и воста́ни, Господи Боже мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́. 8И сонм людей обы́дет Тя, и о том на высоту́ обрати́ся. 9Господь су́дит лю́дем: суди́ ми, Го́споди, по пра́вде моей, и по незло́бе моей на мя. 10Да сконча́ется зло́ба гре́шных, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй сердца́ и утро́бы, Боже пра́ведно. 11Помощь моя от Бога, спаса́ющаго пра́выя сердцем. 12Бог Суди́тель пра́веден и кре́пок, и долготерпели́в, и не гнев наводя́й на всяк день. 13Аще не обратите́ся, ору́жие Свое очи́стит, лук Свой напряже́ и угото́ва и́, 14и в нем угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стре́лы Своя сгара́емым соде́ла. 15Се боле́ непра́вдою, зача́т боле́знь, и роди́ беззако́ние: 16ров изры́, и ископа́ и́, и паде́т в яму, ю́же соде́ла. 17Обрати́тся болезнь его на главу́ его, и на верх его непра́вда его сни́дет. 18Испове́мся Го́сподеви по пра́вде Его и пою и́мени Господа Вы́шняго.

1В конец, о точи́лех, псалом Давиду, 8

2Господи, Господь наш, яко чу́дно имя Твое́ по всей земли, я́ко взя́тся великоле́пие Твое превы́ше небес. 3Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́, враг Твоих ра́ди, е́же разруши́ти врага и ме́стника. 4Яко узрю́ небеса, дела́ перст Твоих, луну и зве́зды, яже Ты основа́л еси́. 5Что есть человек, я́ко по́мниши его? Или́ сын человечь, я́ко посеща́еши его? 6Ума́лил еси́ его малым чим от а́нгел, славою и че́стию венча́л еси́ его. 7И поставил еси́ его над де́лы руку́ Твоею, вся покори́л еси́ под но́зе его. 8Овцы и волы́ вся, еще же и скоты́ польски́я, 9птицы небе́сныя, и рыбы морски́я, преходя́щыя стези́ морски́я. 10Господи, Господь наш, яко чу́дно имя Твое по всей земли́.

Слава:

По 1-й кафисме, Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари́, глас 1-й:

В беззако́ниих зача́вся аз, блу́дный, не дерза́ю взира́ти на высоту Небесную, но, дерза́я на человеколю́бие Твое, зову: Боже, очи́сти мя, грешнаго, и спаси мя. Аще пра́ведник едва спасается, аз где явлю́ся, грешный? Тяготы́ и зноя дневна́го не понесо́х, но с нае́мники единонадеся́таго часа́ сопричти́ мя, Боже, и спаси мя.

Слава: Объя́тия Отча отве́рсти ми потщи́ся, блу́дно мое ижди́х житие́, на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твоих, Спа́се, ныне обнища́вшее мое да не пре́зриши сердце. Тебе бо, Господи, умиле́нием зову: согреших на Небо и пред Тобою.

И ныне: Упование христиан, Пресвятая Дево, Его́же родила́ еси́ Бога па́че ума же и сло́ва, непреста́нно моли с го́рними силами дати оставле́ние грехов нам всем и исправле́ние жития́, верою и любовию при́сно Тя чту́щим.

Господи, помилуй. (40 раз)

Молитва

Влады́ко Вседержи́телю, Непостижи́ме, начало света и преу́мная си́ло, и́же Ипоста́снаго Слова Отец и Единоси́льнаго Твое го Духа испусти́тель: милосе́рдныя ради милости и неизрече́нныя бла́гости не презре́вый челове́ческаго естества́, тмою греха содержи́маго, но Боже́ственными све́ты свяще́нных Твоих уче́ний, зако́ном и проро́ки свети́вый миру, последи́ же нам того Единоро́днаго Твоего Сына благоволи́вый пло́тию возсия́ти и ко осия́нию нас Твоего просвеще́ния наста́вит и: да будут уши Твои вне́млюще гла́су моле́ния нашего, и да́руй нам, Боже, во бде́нном и тре́звенном се́рдце всю настоя́щаго жития нощь прейти́, ожида́ющым прише́ствия Сына Твоего и Бога нашего, Судии́ всех, да не возлежа́ще и спя́ще, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание за́поведей Твоих обря́щемся и в радость Его совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сладость зря́щих Твоего лица добро́ту неизглаго́ланную. Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе славу возсыла́ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.